เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์

 
 

สหกรณ์งดรับสัญญาเงินกู้
"สองวันทำการของสิ้นเดือนและวันทำการแรกของต้นเดือน"-------------------------------------------------------------------------------------

- สอ.ทภ.3 จก. งดรับสมัครผู้ที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์อื่น -

บุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ครับ


เกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สสอท.เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษ (NEW)
(คลิก)
 


ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561
เงินรอจ่ายคืนของสมาชิก
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชีของสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการตั้งคณะกรรมการอื่น
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ
กำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้แก่สมาชิก
ประกาศ กำหนดให้ เจ้าหน้าที่หยุดงาน เพิ่มเติม
ชะลอการรับสมาชิกสมทบประเภทบุคคลทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ
รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 3.15
ประจำ 3 เดือน 3.40
ประจำ 6 เดือน 3.65
ประจำ 12 เดือน 3.65

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.90 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- กู้ได้ 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

- เงินเดือนหลังหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30%

ของเงินได้รายเดือนและไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หรือไม่เกินเกษียณอายุราชการ
45 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน

- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 12 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- เป็น อส.ทพ. ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ได้และไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หรือไม่เกินเกษียณอายุราชการ

45 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน

- ส่งครบ 12 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 

 


จดหมายข่าว


เลขบัญชีสหกรณ์


 

 


Facebook สหกรณ์