เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


ประกาศสหกรณ์

ประกาศเรื่องจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และ จนท.สหกรณ์
ประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
ประกาศเรื่องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2565
กรรมการบริหารบริหารกลุ่มพ้นจากตำแหน่ง และตั้งคณะกรรมการกลุ่ม 2
กรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากตำแหน่ง และตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศนายทะเบียน เรื่องรายชื่อ สหกรณ์ขนาดใหญ่
โครงการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกกรณีพิเศษ (สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด - 19)
รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปีบัญชี 2564
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ปีบัญชี 2564
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  1.85
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 2.25
ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี) 2.50
ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 2.75
ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี) 2.75

 

1 (1)

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน
และ
ฉ.ATM

- เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.45 %
อาสาสมัครทหารพราน และพนักงานราชการ
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.45 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ขอกู้เงินได้ไม่เกิน 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
- สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กู้ได้  70% ของเงินได้รายเดือน คูณ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

หลักเกณฑ์
ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ
- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 6 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

งวดชำระ

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด
- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด

การค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 - กู้สามัญไม่เกิน 500,000 บาท  ใช้คนค้ำ 2 คน
 - กู้สามัญ 500,001-1,000,000 บาท  ใช้คนค้ำ 3 คน 
 - กู้สามัญ 1,000,001-1,500,000 บาท    ใช้คนค้ำ 4 คน 
 - กู้สามัญ 1,500,001-2,000,000 บาท    ใช้คนค้ำ 5 คน 
 - กู้สามัญ 2,000,001-2,500,000 บาท    ใช้คนค้ำ 6 คน

- อัตราดอกเบี้ย 5.70% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.45% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.20% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน และพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์

- เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

- กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 200,000 บาท

- เป็น อส.ทพ. และพนักงานราชการ มาแล้วครบ 5 ปี 

-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

งวดชำระ

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด

การค้ำประกันเงินกู้สามัญของอาสาสมัครทหารพรานและพนักงานราชการ

  - กู้สามัญไม่เกิน 100,000 บาท               ใช้คนค้ำ 2 คน 
 - กู้สามัญ 100,001-200,000 บาท           ใช้คนค้ำ 3 คน 

**อส.ทพ. และพนักงานราชการ  ต้องมีข้าราชการประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารชั้นประทวนก็ได้

- ส่งครบ 6 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 5.70% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.45% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.20% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 
กรม - รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 64-06-1
กรม - รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 64-06-2


จดหมายข่าว


เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคารที่สามารถโอนได้ 64_tn


นโยบาย ปปง.

นโยบาย ปปง.
ประกาศทั้งหมด


Facebook สหกรณ์