เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


ประกาศสหกรณ์

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพลังงานสีเขียว
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากตำแหน่ง และตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 5
รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก ปีบัญชี 2565
กรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากตำแหน่ง และตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 4
ระยะเวลาการชำระค่าหุ้นกรณีสมัครใหม่
เงินรอจ่ายคืนของสมาชิก
กรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากตำแหน่ง และตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  1.50
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 2.00
ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี) (งดบริการ)  2.50
ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) (งดบริการ) 2.75
ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี) (งดบริการ) 2.75

- สมาชิก และ สมาชิกสมทบ(ครอบครัวสมาชิก)
ฝากเงินได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ยอดรวมทุกบัญชี)


- สมาชิกสมทบ(บุคคลทั่วไป)
ฝากเงินได้ไม่เกิน ยอด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ/ปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.25
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 5.25
เงินกู้สามัญโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย 5.00
เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน 5.50
เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 3.50
เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย 5.00
เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพลังงานสีเขียว  4.50
เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน 3.75

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
เงินกู้ฉุกเฉิน
ATM

- เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.25 %
อาสาสมัครทหารพราน และพนักงานราชการ
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.25 %

เงินกู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ขอกู้เงินได้ไม่เกิน 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
- สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กู้ได้  70% ของเงินได้รายเดือน คูณ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

หลักเกณฑ์
ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ
- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 6 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

งวดชำระ

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด
- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 225 งวด

การค้ำประกันเงินกู้สามัญ

 - กู้สามัญไม่เกิน 500,000 บาท  ใช้คนค้ำ 2 คน
 - กู้สามัญ 500,001-1,000,000 บาท  ใช้คนค้ำ 3 คน 
 - กู้สามัญ 1,000,001-1,500,000 บาท    ใช้คนค้ำ 4 คน 
 - กู้สามัญ 1,500,001-2,000,000 บาท    ใช้คนค้ำ 5 คน 
 - กู้สามัญ 2,000,001-2,500,000 บาท    ใช้คนค้ำ 6 คน

- อัตราดอกเบี้ย 5.50% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.25% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.00% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน และพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์

- เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

- กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 200,000 บาท

- เป็น อส.ทพ. และพนักงานราชการ มาแล้วครบ 5 ปี 

-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ต้องแนบคำสั่งบรรจุการเป็น อส.ทพ. ประกอบการคำนวณเงินกู้

งวดชำระ

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 225 งวด

การค้ำประกันเงินกู้สามัญของอาสาสมัครทหารพรานและพนักงานราชการ

  - กู้สามัญไม่เกิน 100,000 บาท               ใช้คนค้ำ 2 คน 
 - กู้สามัญ 100,001-200,000 บาท           ใช้คนค้ำ 3 คน 

**อส.ทพ. และพนักงานราชการ  ต้องมีข้าราชการประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารชั้นประทวนก็ได้

- ส่งครบ 6 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 5.50% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.25% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.00% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 

สตง - แบบย่อ 65-04-1

สตง - แบบย่อ 65-04-2


จดหมายข่าว


เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคารที่สามารถโอนได้


นโยบาย ปปง.

นโยบาย ปปง.
ประกาศทั้งหมด


Facebook สหกรณ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

วีดีโอจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  • ผู้เข้าชมวันนี้ 663 ครั้ง

    ผู้เข้าชมเดือนนี้ 16074 ครั้ง

    ผู้เข้าชมทั้งหมด 87412 ครั้ง